Peji haina kuwanikwa

Tine urombo, hatina kuwana peji rawakakumbira.